โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
ลงทะเบียนระบบดูผลตรวจสุขภาพ
เงื่อนไขและข้อตกลงในการให้บริการระบบดูผลตรวจสุขภาพ
ยินดีต้อนรับและขอขอบคุณที่เลือกใช้บริการ กรุณาอ่านเงื่อนไขและข้อตกลงในการให้บริการอย่างระมัดระวังก่อนใช้บริการระบบดูผลตรวจสุขภาพ
1. การลงทะเบียน
ก.   ในการใช้บริการระบบดูผลตรวจสุขภาพ ท่านต้องให้ข้อมูลแก่เรา เพื่อใช้ในการตรวจสอบตัวตนของท่าน
ข.   หากท่านไม่สามารถให้ข้อมูลแก่เราได้เพียงพอในการตรวจสอบตัวตนของท่าน เรามีสิทธิไม่อนุญาตให้ท่านลงทะเบียนเพื่อใช้บริการระบบดูผลตรวจสุขภาพ ทั้งนี้ ท่านรับรองว่า “ข้อมูลการลงทะเบียน” ที่ให้เรานั้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เมื่อ “ข้อมูลการลงทะเบียน” และข้อมูลอื่นสำหรับการตรวจสอบที่ท่านให้ ได้ผ่านการตรวจสอบ ท่านจึงจะมีสิทธิใช้ระบบที่ท่านได้ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการระบบดูผลตรวจสุขภาพ
ค.   ในการใช้บริการระบบดูผลตรวจสุขภาพ ท่านต้องมีความสามารถในการเข้าใช้บริการบนเว็บไซต์ นอกจากนี้ ท่านต้องมีอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ เช่น คอมพิวเตอร์และโมเด็ม หรืออุปกรณ์สำหรับเข้าใช้อื่น ๆ เป็นต้น
2. การยืนยัน
ก.   ในระหว่างการลงทะเบียน ระบบดูผลตรวจสุขภาพ ท่านต้องเลือก และ/หรือได้รับรหัสผ่าน และ/หรือคำถามหรือคำตอบ เมื่อทำรายการแบบออนไลน์หรือแบบอื่นโดยใช้บริการผ่านระบบดูผลตรวจสุขภาพ
ข.   ท่านเห็นด้วยกับวิธีการตรวจสอบข้อเท็จจริง และ/หรือตัวตนของท่าน โดยระบบของระบบดูผลตรวจสุขภาพ ทั้งนี้ ท่านตกลงและยืนยันที่ผ่านการตรวจสอบ ก่อนการกลับสู่หน้าจอปกติของเว็บไซต์
3. รหัสผ่านและมาตรการความปลอดภัย
ท่านเป็นผู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียวในการรักษาไว้เป็นความลับ ซึ่งข้อมูลการลงทะเบียนและข้อมูลอื่น ๆ เพื่อการตรวจสอบที่ท่านให้เพื่อการใช้บริการระบบดูผลตรวจสุขภาพ ตลอดจนรับผิดชอบกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้รหัสผ่านหรือข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ท่านต้องไม่ยินยอมให้บุคคลอื่นใดใช้หรือเข้าถึงบริการระบบดูผลตรวจสุขภาพ ท่านตกลงที่จะแจ้งให้เราทราบทันทีเมื่อพบว่า มีการใช้รหัสผ่าน หรือ “ข้อมูลการลงทะเบียน” หรือข้อมูลอื่นเพื่อการตรวจสอบของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือเมื่อมีการละเมิดมาตรการรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ อนึ่ง ท่านตกลงและยอมรับว่า เราไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการที่ท่าน ไม่ปฏิบัติตาม “เงื่อนไขการให้บริการ” ทั้งนี้ เว้นแต่ กรณีที่กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
4. การรักษาข้อมูลการลงทะเบียนไว้เป็นความลับ
ก.   เราจะเก็บ “ข้อมูลการลงทะเบียน” ที่ให้เพื่อใช้บริการระบบดูผลตรวจสุขภาพ ของท่านไว้เป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในระบบออนไลน์
ข.   ท่านตกลงว่า เราอาจเปิดเผย “ข้อมูลการลงทะเบียน” ได้ในกรณีที่กฎหมาย และ/หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือคำสั่งของหน่วยงานราชการที่กำกับดูแลกำหนด หรือในกรณีที่เราจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตาม “เงื่อนไขการให้บริการ” ท่านตกลงว่า เราไม่ต้องรับผิดในความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดเผยโดยเราในกรณีดังกล่าว
5. สิ่งที่ท่านต้องละเว้น
  ท่านตกลงที่จะไม่กระทำการดังต่อไปนี้:
ก.   ปลอม และ/หรือสวมรอยเป็นบุคคลใดเพื่อใช้บริการระบบดูผลตรวจสุขภาพ
ข.   อัพโหลด โพสต์ ส่งอีเมล์ หรือส่งเอกสารใด ๆ ที่มีไวรัสคอมพิวเตอร์หรือรหัสคอมพิวเตอร์อื่น ไฟล์ หรือโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อรบกวน ทำลาย หรือจำกัดการทำงานของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์สื่อสารใด ๆ ที่ใช้ในบริการระบบดูผลตรวจสุขภาพ
ค.   กระทำการใด ๆ ที่ก่อความเสียหายแก่เว็บไซต์ และ/หรือบริการของระบบดูผลตรวจสุขภาพ
ง.   แก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง อนุญาตให้ใช้สิทธิ แปลข้อความ ขาย เปลี่ยนแปลงทางวิศวกรรม รื้อหรือแยกออกจากกันซึ่งส่วนใด ๆ ของเว็บไซต์หรือบริการของระบบดูผลตรวจสุขภาพ หรือซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่ใช้ในการเชื่อมต่อระบบดูผลตรวจสุขภาพ
จ.   ลบข้อความที่แสดงลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิในทรัพย์สินอื่นใดที่มีในระบบดูผลตรวจสุขภาพ
ฉ.   ใส่เฟรม หรือ แสดง ส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์หรือบริการของระบบดูผลตรวจสุขภาพ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
ช.   ใช้โรบ็อท สไปเดอร์ วิธีการในการค้นหาหรือเรียกดูเว็บไซต์ หรืออุปกรณ์ ไม่ว่าทั้งในแบบอัตโนมัติ หรือในรูปแบบการสร้างขึ้นด้วยตนเอง เพื่อการเรียกดู หรือทำดัชนี “ค้นหาข้อมูล” หรือกระทำการในลักษณะที่เป็นการทำซ้ำ หรือกีดขวางการเข้าสู่โครงสร้างหรือการนำเสนอของเว็บไซต์หรือบริการ รวมทั้งเนื้อหาภายในเว็บไซต์หรือบริการของระบบดูผลตรวจสุขภาพ
ซ.   แทรกแซง หรือรบกวนการทำงานของระบบดูผลตรวจสุขภาพ หรือเซิร์ฟเวอร์ หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับระบบดูผลตรวจสุขภาพ หรือละเมิด “เงื่อนไขการให้บริการ” หรือข้อกำหนด กระบวนการ นโยบาย หรือระเบียบอื่นใดของระบบดูผลตรวจสุขภาพ หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับระบบดูผลตรวจสุขภาพ
6. ความรับผิดชอบ
ก.   ไม่ว่าในกรณีใด ๆ เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย และหรือเสียหายซึ่งเป็นผลต่อเนื่อง หรือซึ่งบังเอิญเกิดขึ้น หรือซึ่งเกิดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ หรือความเสียหายโดยทางอ้อม หรือความเสียหายอื่นใด เช่น ความเสียหายแก่เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือบริการโทรศัพท์ อันเป็นผลมาจากการใช้บริการระบบดูผลตรวจสุขภาพ
ข.   เราจะไม่รับผิดชอบ และไม่ชดใช้ความเสียหายอันเกิดขึ้นกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือทรัพย์สินอื่นใด และความเสียหายอันเกิดจากไวรัสที่อาจแพร่เข้าสู่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือทรัพย์สินอื่นใด อันเนื่องมาจากการเข้าสู่เว็บไซต์ การใช้งาน หรือการดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็บไซต์นี้
7. ข้อยกเว้นไม่รับผิด
ก.   ท่านต้องเข้าใจและยอมรับว่า การดาวน์โหลดและใช้งานซอฟต์แวร์ใดๆ ที่ได้รับจากการใช้บริการ ระบบดูผลตรวจสุขภาพนั้น เป็นการกระทำตามดุลพินิจและความเสี่ยงของตัวท่านเองทั้งสิ้น อีกทั้งท่านยอมรับว่าท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ของท่าน หรือการสูญเสียข้อมูลอันเป็นผลมาจากการดาวน์โหลดหรือใช้งานซอฟต์แวร์ หรือวัสดุอื่นใดจากการใช้บริการระบบดูผลตรวจสุขภาพ เว้นแต่จะได้ตกลงกันเป็นอย่างอื่นใน “เงื่อนไขการให้บริการ”
ข.   ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น เรามิได้รับประกันไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายว่า บริการระบบดูผลตรวจสุขภาพ นี้จะสามารถใช้ในเชิงการค้าหรือเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ใด ๆ โดยเฉพาะเจาะจง
 ข้าพเจ้ายอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงในการให้บริการ